Voorwaarden en condities

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HANDELSTRANSACTIES

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties
die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige
beroepsmatige of economische activiteit.
//1 De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
//2 De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld,
rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
//3 De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
//4 De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
//5 Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard
worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
//6 Onze leveringen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur.
//7 De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en
interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de
goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8e dag na de
aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege
en via een eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles
onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
//8 B ij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidsinterest wordt berekend op basis van de
referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
//9 B ovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd
met 10%, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke
invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
//10 A l onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CONSUMENTEN
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of
rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft
of gebruikt.
Alle voorwaarden cfr. de handelstransacties blijven geldig behalve
//5 Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt
van de wet van 1 september 2004 betreffende bescherming van de consument bij verkoop van
consumptiegoederen. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de garantiebepalingen
van de fabrikant.
//8 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een interest op van
12% per jaar.